0

Quy Hoạch Nhà Đất Chư Păh Gia Lai Phát Triển Rừng Bền Vững

Quy Hoạch Nhà Đất Chư Păh Gia Lai Phát Triển Rừng Bền Vững

Từ kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, kết hợp hài hòa […]